Pedro Salinas en esperanto

Encontrarás aquí algunos poemas de Pedro Salinas, el llamado poeta del amor, que fui traduciendo al esperanto como aficionado pertenecientes a la obra La voz a ti debida (1933) y Largo lamento (1938).pedro-salinas

Siempre he creído que el odio debe externalizarse de la forma más bella que uno pueda, exactamente al revés de como lo hace la gente.

 

La voz a ti debida (1933)

 1. Si me llamaras
 2. Miedo de ti, de quererte
 3. Mañana, la palabra
 4. Para vivir no quiero
 5. Afán para no separarme
 6. La luz lo malo que tiene
 7. Los cielos son iguales
 8. Ayer te besé en los labios
 9. La forma de querer tú
 10. ¡Qué probable eres tú!
 11. ¿Hablamos, desde cuándo?
 12. La noche es la gran duda
 13. Tú no puedes quererme
 14. Si tú supieras que ese
 15. Encontraremos nuestro beso
 16. Qué cuerpos leves, sutiles

 

[4] Si me llamaras

Hay un verso de este poema, el cuarto de La voz a ti debida, que me impactó luego de haberlo traducido; no así antes:

(Tio) okazos per mirindaĵo

[4]
Se min vi vokus, jes,
se min vi vokus!

Forlasantus mi ĉion,
ĉion mi forĵetantus:
la prezojn, la katalogojn,
la bluon de l’ oceano sur la mapoj,
la tagojn kaj ties noktojn,
l’ antikvajn telegramojn
kaj ankaŭ amon.
Vi, ja ne mia am’,
se min vi vokus!

Atend’ al via voĉo:
en la sub’ teleskopoj,
ekde la kosmaĵo,
per speguloj, per tuneloj,
per superjaroj ĝi
eble venos. El kie mi ne scias.
Per mirindaĵo, ĉiam.
Ĉar se min vi vokos
—se min vi vokus, jes, se min vi vokus!—
okaz’ per mirindaĵo,
inkognite, sen vidi.

Neniam per la lipoj de mi kisataj,
neniam
per la voĉo kiu dirantas: “Ne foriru.”
[4]
¡Si me llamaras, sí,
si me llamaras!

Lo dejaría todo,
todo lo tiraría:
los precios, los catálogos,
el azul del océano en los mapas,
los días y sus noches,
los telegramas viejos
y un amor.
Tú, que no eres mi amor,
¡si me llamaras!

Y aún espero tu voz:
telescopios abajo,
desde la estrella,
por espejos, por túneles,
por los años bisiestos
puede venir. No sé por dónde.
Desde el prodigio, siempre.
Porque si tú me llamas
—¡si me llamaras, sí, si me llamaras!—
será desde un milagro,
incógnito, sin verlo.

Nunca desde los labios que te beso,
nunca
desde la voz que dice: “No te vayas.”

 

[6] Miedo de ti, de quererte

El sexto poema de La voz a ti debida:

[6]
Timo. Pri vi. Ami vin
estas la plej alta risko.
Multaj, vi kaj via vivo.
Mi vin kaptos, jam hodi’;
nun mi konas ĝin, eniras
en labirintojn, facilaj
danke vin, al via mano.
Kaj miaj, nune, ja.
Sed vi estas
via propra transa mondo,
kiel l’ lumo kaj la mondo:
tagoj, noktoj kaj someroj,
vintroj estas en sinsekvo.
Bedaŭrinde, aliiĝas
vi sen lasi esti vi,
dum la propra aliiĝo,
en la kutima fidel’
de via ŝanĝo ĉiama.

Diru: ĉu vivi mi povos
tiajn aliajn klimatojn,
aŭ lumojn, aŭ estontecojn
kiujn vi ellaboradas,
kiel memsukon la frukto,
por via esti ja morg’?
Aŭ ĉu mi estos nur io
naskiĝinta por un’ tago
via (mia tag’ eterna),
por eble unu printempo
(en mia florpleno ĉiam),
sen kapablo vivi nun
kiam alvenos
sinsekvoj en vi,
sen ia evito ebla,
la fortaĵoj kaj la ventoj
novaj, la aliaj fajroj
atende jam al l’ momento
esti, en vi, via vivo?
[6]
Miedo. De ti. Quererte
es el más alto riesgo.
Múltiples, tú y tu vida.
Te tengo, a la de hoy;
ya la conozco, entro
por laberintos, fáciles
gracias a ti, a tu mano.
Y míos, ahora, sí.
Pero tú eres
tu propio más allá,
como la luz y el mundo:
días, noches, estíos,
inviernos sucediéndose.
Fatalmente, te mudas
sin dejar de ser tú,
en tu propia mudanza,
con la fidelidad
constante de cambiar.

Di: ¿Podré yo vivir
en esos otros climas,
o futuros, o luces
que estás elaborando,
como su zumo el fruto,
para mañana tuyo?
¿O seré solo algo
que nació para un día
tuyo (mi día eterno),
para una primavera
(en mi florida siempre),
sin poder vivir ya
cuando lleguen
sucesivas en ti,
inevitablemente,
las fuerzas y los vientos
nuevos, las otras lumbres,
que esperan ya el momento
de ser, en ti, tu vida?

 

[7] Mañana, la palabra

[7]
«Morgaŭe». Jen la vorto
vakanta, en libero,
aer’, gravito-manka,
sen korpo kaj animo,
sen kiso eĉ koloro,
do mi preteris ĝin
en la nun’, apud mi.
Sed subite, vi diris
tuj al mi: «Mi, morgaŭe…»
Kaj ĉio plenpleniĝis
per karno kaj per flagoj.
Kuris al sur mi, hastis
ĉiuj miaj promesoj
kune sescent-koloraj,
en vestoj enmodiĝaj,
ĉiuj nudaj, sed ili
ŝarĝitaj per karesoj.
Per trajnoj aŭ gazeloj
al mi ili alvenis
—sonoj de violonoj,
akut’— sveltaj esperoj
de virgulinaj buŝoj.
Aŭ rapidaj kaj grandaj
kiel ŝipoj, de for’,
kiel balenoj
de maroj malproksimaj,
infinitaj esperoj
de amo sen la fin’.
Morgaŭe! Tre vibranta
vorto, streĉanta pri
karno, animo rozaj,
kordo de l’ arĉo kie
vi metis, akutege,
unu armon dudek-jaran,
plej sagon dolorigan
kiam vi diris: «Mi…»
[7]
«Mañana». La palabra
iba suelta, vacante,
ingrávida, en el aire,
tan sin alma y sin cuerpo,
tan sin color ni beso,
que la dejé pasar
por mi lado, en mi hoy.
Pero de pronto tú
dijiste: «Yo, mañana…»
Y todo se pobló
de carne y de banderas.
Se me precipitaban
encima las promesas
de seiscientos colores,
con vestidos de moda,
desnudas, pero todas
cargadas de caricias.
En trenes o en gacelas
me llegaban —agudas,
sones de violines—
esperanzas delgadas
de bocas virginales.
O veloces y grandes
como buques, de lejos,
como ballenas
desde mares distantes,
inmensas esperanzas
de un amor sin final.
¡Mañana! Qué palabra
toda vibrante, tensa
de alma y carne rosada,
cuerda del arco donde
tú pusiste, agudísima,
arma de veinte años,
la flecha más segura
cuando dijiste: «Yo…»

 

[14] Para vivir no quiero

Este es el primer poema de Salinas que leí, y también el primero que traduje:

[14]
Por la vivo mi ne volas
insulojn, palacojn, turojn.
Kiel pleja ĝojo alta:
la vivo en la pronomoj!

Ekdemetu jam la vestojn
la signojn kaj portretojn;
mi ne tiel volas vin,
vestita en aliulon,
de io ĉiam filin’.
Vol’ pri vi: libera, pura,
en neredukteblo: vi.
Mi scias: kiam alvokos
mi vin inter ĉiuj gentoj
de la mondo,
ja nure vi estos vi.
Kaj onte al la demando
pri la alvokant-idento,
jen kiu vin lia volas,
mi enterigos la nomojn,
la surskribojn, historion.
Mi rompanta estos ĉion
kion al mi surĵetita
eĉ antaŭ ol la naskiĝ’.
Kaj denove nekonato
eterna de senvestiĝo,
de la petro, de la mondo,
al vi dir’:
“Mi vin amas, kaj jen mi”.
[14]
Para vivir no quiero
islas, palacios, torres.
¡Qué alegría más alta:
vivir en los pronombres!

Quítate ya los trajes,
las señas, los retratos;
yo no te quiero así,
disfrazada de otra,
hija siempre de algo.
Te quiero pura, libre,
irreductible: tú.
Sé que cuando te llame
entre todas las gentes
del mundo,
sólo tú serás tú.
Y cuando me preguntes
quién es el que te llama,
el que te quiere suya,
enterraré los nombres,
los rótulos, la historia.
Iré rompiendo todo
lo que encima me echaron
desde antes de nacer.
Y vuelto ya al anónimo
eterno del desnudo,
de la piedra, del mundo,
te diré:
«Yo te quiero, soy yo».

La primera estrofa es puro placer.

[22] Afán para no separarme

El poema número 22 de La voz a ti debida:

[22]
La strebo
por ne apartigi min
de vi, pro via belec’.

Batalo
por ne resti kie volas vi,
tie ĉi, en l’ alfabetoj
en la aŭroroj, ĉe la lipoj.

Sopiro
dum estas mi postlasanta
anektodojn, vestojn kaj karesojn,
pri alven’
estante ĉio en trairo
kio en vi aliiĝas,
en nuda-eterna manier’.

Kaj en la daŭraj
turnoj kaj turniroj, sindonantaj,
memtrompantaj
viaj kisoj, kapoj kaj kapricoj,
la ŝanĝiĝem-delicoj, kontaktoj
rapidecaj kun la mondo,
mia alven’ al ĉi tie
al l’ centro, senmova, de vi mem.
Kaj vidi kiel vi ŝanĝas
—kaj vi nomas tion vivi—
pri ĉio, pri ĉio, jes,
ne en mi, kie vi transvivas.
[22]
Afán
para no separarme
de ti, por tu belleza.

Lucha
por no quedar en donde quieres tú,
aquí, en los alfabetos,
en las auroras, en los labios.

Ansia
de irse dejando atrás
anécdotas, vestidos y caricias,
de llegar,
atravesando todo
lo que en ti cambia,
a lo desnudo y a lo perdurable.

Y mientras siguen
dando vueltas y vueltas, entregándose,
engañándose,
tus rostros, tus caprichos y tus besos,
tus delicias volubles, tus contactos
rápidos con el mundo,
haber llegado yo
al centro puro, inmóvil, de ti misma.
Y verte cómo cambias
—y lo llamas vivir—
en todo, en todo, sí,
menos en mí, donde te sobrevives.

 

[25] La luz lo malo que tiene

Composición número 25 de La voz a ti debida: La luz lo malo que tiene.

[25] [25]
Pri la lum’ malbonas tio
ke ĝi ne venas el vi.
Ĉar ĝi venas el la sunoj,
el l’ riveroj, el l’ olivo.
Mi vol’ plu de vja obskur’.

La feliĉon
de sama mano neniam
donatas. ‘As hodi’ unu,
kroma morg’, kroma hier’.
Tamen neniam ĝi vias.
Pro tio ĉiam mi prenas
la triston, kion donas vi.

La kisojn portas la fadenoj
de l’ telegrafo, l’ tuŝetoj,
kun densaj noktoj,
la lipoj de l’ estontec’.
Kaj venas, ili alvenas.
Mi ne sentas kise min.

Kaj pro tio mi ne volas,
kaj ne volas ŝuldi al
kiu ajn.

Al vi ŝuldi tute ĉion
ja volus mi.
Kia bel’ la mond’, kaj plena
se ĉio, kisoj kaj lumoj
kaj ĝojo,
venus solsole el vi.
La luz lo malo que tiene
es que no viene de ti.
Es que viene de los soles,
de los ríos, de la oliva.
Quiero más tu oscuridad.

La alegría
no es nunca la misma mano
la que me la da. Hoy es una,
otra mañana, otra ayer.
Pero jamás es la tuya.
Por eso siempre te tomo
la pena, lo que me das.

Los besos los traen los hilos
del telégrafo, los roces
con noches densas,
los labios del porvenir.
Y vienen, de donde vienen.
Yo no me siento besar.

Y por eso no lo quiero,
ni se lo quiero deber
no sé a quién.

A ti debértelo todo
querría yo.
¡Qué hermoso el mundo, qué entero
si todo, besos y luces
y gozo,
viniese solo de ti!

 

[35] Los cielos son iguales

El poema número 35 de La voz a ti debida:

[35]
La ĉieloj samaj estas.
Bluaj, grizaj, nigraj, ili
en la supro ripetiĝas
de l’ petro aŭ oranĝ-arbo:
nin proksimigas rigardi.
La kosmaĵoj eliminas,
pro sia malproksimego,
la distancoj de la mondo.
Se ni volas nin kunigi,
neniam rigardu fronte:
ĉio plena de abismoj,
plena de sagoj kaj leŭgoj.
Bone lasu vin flosante
sur la mar’ aŭ sur la herbo,
senmove, ĉiel-vizaĝe.
Vi sentiĝos vin dronanta
malrapide, al l’ supraĵo,
en la vivo de l’ aero.
Kaj ni estos nin trovantaj
supere de l’ nevenkeblaj
diferencoj, de sableroj,
de rokoj, jaroj, jam solaj,
ĉielaj naĝantoj, ŝip-
rompuloj el la ĉieloj.
[35]
Los cielos son iguales.
Azules, grises, negros,
se repiten encima
del naranjo o la piedra:
nos acerca mirarlos.
Las estrellas suprimen,
de lejanas que son,
las distancias del mundo.
Si queremos juntarnos,
nunca mires delante:
todo lleno de abismos,
de fechas y de leguas.
Déjate bien flotar
sobre el mar o la hierba,
inmóvil, cara al cielo.
Te sentirás hundir
despacio, hacia lo alto,
en la vida del aire.
Y nos encontraremos
sobre las diferencias
invencibles, arenas,
rocas, años, ya solos,
nadadores celestes,
náufragos de los cielos.

 

[36] Ayer te besé en los labios

Composición número 36 de La voz a ti debida: Ayer te besé en los labios.

[36] [36]
Hier’ vin mi kisis lipe.
Vin mi kisis lipe. Densaj
ruĝaj. Tiom kurta kiso
ke ĝi daŭris pli ol fulmo,
ol miraklo, pli.
La tempo
post al vi kiso
mi ĝin volis por nenio
jam, por nenio
mi volantis ĝin antaŭe.
Ekis, finiĝis per ĝi.

Hodiaŭ mi kisas kison;
mi solas kun miaj lipoj.
Metitaj
viabuŝe ne, ne plu
—kien ĝi al mi elglitis?—.
Metitaj
ĉe l’ kiso mia al vi
hier’, en la kunaj buŝoj
de l’ kis’ ili kisiĝantis.
Kaj daŭras ĉi kiso pli
ol silento, ol la lumo,
ĉar nun ne plu estas karno
aŭ buŝo kion mi kisas,
elglitinta, forfuĝinta.
Ne.
Mi vin kisantas pli diste.
Ayer te besé en los labios.
Te besé en los labios. Densos,
rojos. Fue un beso tan corto
que duró más que un relámpago,
que un milagro, más.
El tiempo
después de dártelo
no lo quise para nada
ya, para nada
lo había querido antes.
Se empezó, se acabó en él.

Hoy estoy besando un beso;
estoy solo con mis labios.
Los pongo
no en tu boca, no, ya no
—¿adónde se me ha escapado?—.
Los pongo
en el beso que te di
ayer, en las bocas juntas
del beso que se besaron.
Y dura este beso más
que el silencio, que la luz.
Porque ya no es una carne
ni una boca lo que beso,
que se escapa, que me huye.
No.
Te estoy besando más lejos.

 

[39] La forma de querer tú

Volvamos a La voz a ti debida (1933), a por la composición número 39: La forma de querer tú.

[39] [39]
La manier’ ami vi
estas lasi ami vin.
Via jes’ al mi submeta
silent’ estas. Viaj kisoj
al mi proponi la lipojn
por ke ilin kisu mi.
Neniam vortoj, brakumoj,
diros ke vi ja ekzistis,
ke vi min amis: neniam.
Tion diros blankfolioj,
mapoj, aŭguroj, vokiloj;
vi, ne.
Brakumanta vin jen mi
ne demandante, pro timo
ke ne estas realaĵ’
ke vi vivas kaj min amas.
Brakumanta vin jen mi
sen rigardi kaj vin tuŝi.
Ne hazarde mi malkovru
per demandoj, per karesoj,
tian enorman solecon
kaŭze de amo nur mia.
La forma de querer tú
es dejarme que te quiera.
El sí con que te me rindes
es el silencio. Tus besos
son ofrecerme los labios
para que los bese yo.
Jamás palabras, abrazos,
me dirán que tú existías,
que me quisiste: jamás.
Me lo dicen hojas blancas,
mapas, augurios, teléfonos;
tú, no.
Y estoy abrazado a ti
sin preguntarte, de miedo
a que no sea verdad
que tú vives y me quieres.
Y estoy abrazado a ti
sin mirar y sin tocarte.
No vaya a ser que descubra
con preguntas, con caricias,
esa soledad inmensa
de quererte sólo yo.

 

[40] ¡Qué probable eres tú!

Avancemos un poco en La voz a ti debida, y vayamos a por el poema número 40:

[40]
Kiom probabla vi estas!
Se l’ okuloj al mi diras,
rigardante vin, ke ne,
ke veraĵo vi ne estas,
viaj manoj kaj la lipoj,
kun fermitaj la okuloj
trae iras mildajn pruvojn:
via lanta konvinkiĝo
de la vio, ascendadas
per la skalo de tuŝ-taktoj,
de buŝoj, de karno-karno.
Se ankaŭe mi ne kredas,
iom dense kroma jam,
pli palpablos ĝi, la voĉo
por la diro: “Vin mi amas”,
teni sin al la firmiĝo
kontraŭ mia dub’. Apude
brakumas korpo, kisantas,
freneze, en serĉo al
sia realo ĉi tie,
en mi, ne kredante ĝin;
kisojn
por sian atingi vivon
ankoraŭ en nedecido,
pura miraklo, en mi.
Lante vi foriras dum
formiĝanta estas vi,
memnaskanta,
ene de via inklin’
de mia inklin’, konfuzaj,
kiel formiĝas la tago
en la obskura dubego.
Kaj agonias l’ antikva
dubema kreaĵo kiun
vi forlasantas post vi,
antaŭa estaĵo vana,
por ke aperu en fin’
la nerefutebla vi,
senvesta Venuso certa,
inter certaj mateniĝoj,
venke al si mem novan
estaĵon, amanta min.
[40]
¡Qué probable eres tú!
Si los ojos me dicen,
mirándote, que no,
que no eres de verdad,
las manos y los labios,
con los ojos cerrados,
recorren tiernas pruebas:
Ia lenta convicción
de tu ser, va ascendiendo
por escala de tactos,
de bocas, carne y carne.
Si tampoco lo creo,
algo más denso ya,
más palpable, la voz
con que dices: “Te quiero”,
lucha para afirmarte
contra mi duda. Al lado
un cuerpo besa, abraza,
frenético, buscándose
su realidad aquí
en mí, que no la creo;
besa
para lograr su vida
todavía indecisa,
puro milagro, en mí.
Y lentamente vas
formándote tú misma,
naciéndote,
dentro de tu querer,
de mi querer, confusos,
como se forma el día
en la gran duda oscura.
Y agoniza la antigua
criatura dudosa
que tú dejas atrás,
inútil ser de antes,
para que surja al fin
la irrefutable tú,
desnuda Venus cierta,
entre auroras seguras,
que se gana a sí misma
su nuevo ser, queriéndome.

 

[42] ¿Hablamos, desde cuándo?

Vamos con el poema número 42 de La voz a ti debida:

[42]
Ĉu parolas ni, de kiam?
Kiu komencis? Mi ne scias.
La tagoj, miaj demandoj;
obskuraj, larĝaj, nebulaj
viaj respondoj: la noktoj.
La ligiĝ’ un’ al alia
formas la mondon, la tempon
kaj por vi kaj por mi.
Dronantaj miaj demandoj
kun la lum’ en la nenion,
silenta,
por ke tiel vi respondu
per kosmaĵoj duba-sencaj;
poste, ĵusnaskiĝe kun
la mateniĝo, mirinda
de novo, de angoro
por demandi la samon
demandinta ĝi hier’,
kion la nokto respondis
duona, kosmaĵo-plena.
Kaj la jaroj kaj la vivo,
angor-plena dialog’!

Kaj tamen,
pro ĝi diri preskaŭ ĉion.
Kiam ili nin malligos
kaj ne plu ni aŭdos nin,
diros mi al vi eĉ tiam:
“Kiom baldaŭ!
Tiom por paroli, tiom
restanta al ni ankor’!”
[42]
¿Hablamos, desde cuándo?
¿Quién empezó? No sé.
Los días, mis preguntas;
oscuras, anchas, vagas
tus respuestas: las noches.
Juntándose una a otra,
forman el mundo, el tiempo
para ti y para mí.
Mi preguntar hundiéndose
con la luz en la nada,
callado,
para que tú respondas
con estrellas equívocas;
luego, reciennaciéndose
con el alba, asombroso
de novedad, de ansia
de preguntar lo mismo
que preguntaba ayer,
que respondió la noche
a medias, estrellada.
Los años y la vida,
¡qué diálogo agustiado!

Y sin embargo,
por decir casi todo.
Y cuando nos separen
y ya no nos oigamos,
te diré todavía:
“¡Qué pronto!
¡Tanto que hablar, y tanto
que nos quedaba aún!”

 

[48] La noche es la gran duda

¿Qué no será la noche? Otro poema de La voz a ti debida, de Pedro Salinas:

[48]
La nokt’ estas la grand-dub’
de la mond’ kaj via am’.
Mi bezonas ke la tago
ĉiun tagon al mi diru
ke ĝi tagas, estas ĝi,
ĝi la lum’: kaj tie vi.
Tia enorma dronado
de marmoroj kaj de tigoj,
tia grand-senkoloriĝo
de l’ flugilo kaj la flor’:
jen la nokto; la minaco
jame de abolici’
de l’ koloro kaj de vi,
stumblas min: ĉu l’ nenieco?
Ĉu vi iam amis min?
Kaj dum vi nenion diras
kaj nun noktas, mi ne scias
ĉu lumo, amo ekzistas.
Mi bezonas la miraklon
nekutiman: ali-tagon
kaj vian voĉon, jesanta
la ĉiaman mirindaĵon.
Kaj kvankam silentos vi,
en la enorma distanco,
la aŭroro, ĝi almenaŭ,
la aŭroro, jes. La lum’
alporte de ŝi hodi’
estos l’ ega jes’ de l’ mond’
al l’ am’ sente mi pri vi.
[48]
La noche es la gran duda
del mundo y de tu amor.
Necesito que el día
cada día me diga
que es el día, que es él,
que es la luz: y allí tú.
Ese enorme hundimiento
de mármoles y cañas,
ese gran despintarse
del ala y de la flor:
la noche; la amenaza
ya de una abolición
del color y de ti,
me hace temblar: ¿la nada?
¿Me quisiste una vez?
Y mientras tú te callas
y es de noche, no sé
si luz, amor existen.
Necesito el milagro
insólito: otro día
y tu voz, confirmándome
el prodigio de siempre.
Y aunque te calles tú,
en la enorme distancia,
la aurora, por lo menos,
la aurora, sí. La luz
que ella me traiga hoy
será el gran sí del mundo
al amor que te tengo.

 

[49] Tú no puedes quererme

No es especialmente bonito, pero forma parte de la obra:

[49]
Vi ne povas min ami:
altas vi, supre kiom!
Por konsoli min sendas
vi kopiojn kaj ombrojn,
portetojn kaj ŝajnigojn,
ĉiuj tiel similaj
kvazaŭ temus pri vi.
Inter imagoj mi
vivas, de vi, sen vi.
Oni amas min,
akompanas. Ni iras
foren de l’ akv-uteroj,
sur l’ flosantaj glacioj,
sur la pampo, aŭ al
fundaj-etaj kinejoj.
Parole pri vi ĉiam.
Al mi oni diras:
“Ni ŝi ne estas, sed
se vide: tre similaj!
Viaj fantomoj, kiaj
long-brakoj, duraj lipoj
propraj: jes, kiel vi.
Pro am-ŝajnigo, ili
min kisas kaj brakumas.
La mildaj voĉoj diras
ke vi brakumas, vi
tiel kisas. Mi vivas
de ombroj, inter ombroj
el tepid-haŭto, bela,
kun okuloj, haŭt’, kisoj,
certe, kun ĉio via
sed escepte de vi.
Kun malveraj kreaĵoj,
diaj, intermetitaj
por ke tia kisego
ne povanta ni fari
mi havu, ŝi ricevu.
[49]
Tú no puedes quererme:
estás alta, ¡qué arriba!
Y para consolarme
me envías sombras, copias,
retratos, simulacros,
todos tan parecidos
como si fueses tú.
Entre figuraciones
vivo, de ti, sin ti.
Me quieren,
me acompañan. Nos vamos
por los claustros del agua,
por los hielos flotantes,
por la pampa, o a cines
minúsculos y hondos.
Siempre hablando de ti.
Me dicen:
“No somos ella, pero
¡si tú vieras qué iguales!
Tus espectros, qué brazos
largos, qué labios duros
tienen: sí, como tú.
Por fingir que me quieres,
me abrazan y me besan.
Sus voces tiernas dicen
que tú abrazas, que tú
besas así. Yo vivo
de sombras, entre sombras,
de carne tibia, bella,
con tus ojos, tu cuerpo,
tus besos, sí, con todo
lo tuyo menos tú.
Con criaturas falsas,
divinas, interpuestas
para que ese gran beso
que no podemos darnos
me lo den, se lo dé.

 

[61] Si tú supieras que ese

El número 61: parecía breve, pero… ha costado lo suyo.

[61]
Se vi scius ke l’ plor-ĝemo
granda vi interpremanta
ĉe viaj brakoj, ke tiu
larmo kiun vi sekigas
ŝin kisanta,
venas el vi, estas vi,
dolor’ via nun en larmoj
miaj, ploro-ĝemoj miaj!

Tiukaze
ne plu vi demandus al
la pasintec’, al l’ ĉieloj,
al la frunto, al la kartoj,
kio pri mi, pri l’ sufer’.
Kaj tute sono-silenta,
en tia silento granda
de la lumo kaj la scio,
vi kisantus plie min,
kaj en tipa senkonsolo.
En la tipa senkonsol’
de tiu kiu ne havas
apude ali-estaĵon,
fremdan doloron; de tiu
sola jam pri la aflikto.
Kun la deziro konsoli
en kimera alilulo
la propran doloron grandan.
[61]
¡Si tú supieras que ese
gran sollozo que estrechas
en tus brazos, que esa
lágrima que tú secas
besándola,
vienen de ti, son tú,
dolor de ti hecho lágrimas
mías, sollozos míos!

Entonces
ya no preguntarías
al pasado, a los cielos,
a la frente, a las cartas,
qué tengo, por qué sufro.
Y toda silenciosa,
con ese gran silencio
de la luz y el saber,
me besarías más,
y desoladamente.
Con la desolación
del que no tiene al lado
otro ser, un dolor
ajeno; del que está
solo ya con su pena.
Queriendo consolar
en un otro quimérico
el gran dolor que es suyo.

 

[66] Encontraremos nuestro beso

Y vamos con el poema número 66 de La voz a ti debida:

[66]
Ni trovantaj estos, jes.
Nian kison. Ĉu okazos
sur lito el nuboj ĝi,
el braĝoj aŭ vitroj eble?
Ĉu estos
ĉi minuton ĝi venontan,
aŭ morgaŭ, aŭ la jarcenton
estontan, aŭ sur la bordo
mem de nia jam ne plu?
Ĉu mortaj, vivaj? Vi scias?
Kun via kaj mia karno,
kun mia kaj via nomo?
Aŭ jam nepre kun aliaj
lipoj, kun aliaj nomoj
kaj jarcentojn poste, tio
ĉi en la volo okazi
hodi’, tie ĉi, de nun?
Ni troviĝas sen la sci’.
Ni scias ke estos ĝi.
En io, jes, kaj en iu
nepre devos plenumiĝi
ĉi amo ni inventantaj
kaj sen tero kaj sen dato
kie pozi en la nun’:
l’ ameg’ en streĉa atendo.
Kaj ke eble, malantaŭe
de kurtenoj de jaroj,
kiso malsuper ĉieloj
kiujn vidis ni neniam,
estos, sen la scio de
tiuj kredantaj memdone,
transceditaj pri l’ gloro,
la plenumiĝo, en fin’,
de la kis’ senpacienca
mi vidanta vin atendi,
kor-batanta ĉe la lipoj.
Hodi’
nia kiso, sia lito,
nur troviĝas ĉe la kred’.
[66]
Lo encontraremos, sí.
Nuestro beso. ¿Será
en un lecho de nubes,
de vidrios o de ascuas?
¿Será
este minuto próximo,
o mañana, o el siglo
por venir, o en el borde
mismo ya del jamás?
¿Vivos, muertos? ¿Lo sabes?
¿Con tu carne y la mía,
con mi nombre y el tuyo?
¿O ha de ser ya con otros
labios, con otros nombres
y siglos después, esto
que está queriendo ser
hoy, aquí, desde ahora?
Eso no lo sabemos.
Sabemos que será.
Que en algo, sí, y en alguien
se tiene que cumplir
este amor que inventamos
sin tierra ni sin fecha
donde posarse ahora:
el gran amor en vilo.
Y que quizá, detrás
de telones de años,
un beso bajo cielos
que jamás hemos visto,
será, sin que lo sepan
esos que creen dárselo,
trascendido a su gloria,
el cumplirse, por fin,
de ese beso impaciente
que te veo esperando,
palpitante en los labios.
Hoy
nuestro beso, su lecho,
están sólo en la fe.

 

[Z] Qué cuerpos leves, sutiles

El antepenúltimo de La voz a ti debida:

[68]
Korpoj leĝeraj, subtilaj,
ekzistas, sen kolor’,
tiel svagaj kiel l’ ombroj,
ke ne eblas ilin kisi
se la lipojn ne lokante
sur l’ aero, kontraŭ io
kio pasas kaj similas!

Kaj kiom brunbrunaj ombroj
ekzistas, tiom duraj
ke l’ frida mamor’ obskura
al ni neniam rezignos
de pasi’ inter la brakoj!

Kaj kia labor’, ir’, ven’,
kun la amo rapidege,
de la korpoj ĝis la ombroj,
de l’ neeblo ĝis la lipoj,
sen halti, sen scii iam
ĉu anim’ de karn’ aŭ ombro
de korp’ estas ni kisanta,
ĉu estas io! Tremante
pro karesoj al la vivo!
[68]
¡Qué cuerpos leves, sutiles,
hay, sin color,
tan vagos como las sombras,
que no se pueden besar
si no es poniendo los labios
en el aire, contra algo
que pasa y que se parece!

¡Y qué sombras tan morenas
hay, tan duras
que su oscuro mármol frío
jamás se nos rendirá
de pasión entre los brazos!

¡Y qué trajín, ir, venir,
con el amor en volandas,
de los cuerpos a las sombras,
de lo imposible a los labios,
sin parar, sin saber nunca
si es alma de carne o sombra
de cuerpo lo que besamos,
si es algo! ¡Temblando
de dar cariño a la vida!

 


 

Largo lamento (1938)

No rechaces los sueños por ser años

Hasta ahora, de Pedro Salinas había publicado traducciones al esperanto de La voz a ti debida (1933), pero aquí os traigo otro poema suyo de una obra diferente, Largo lamento (1938), aunque enmarcada también en su famosa trilogía. Se trata de los últimos versos, 4411 a 4431.

Ne rifuzu revojn pro esti revoj No rechaces los sueños por ser sueños
Ne rifuzu revojn pro esti revoj.
Kapablas ĉiuj revoj
reali, se la revo ne finiĝas.
La realec’ estas revo. Se ni revas
ke l’ ŝtono ŝtonas, estas ĝi la ŝtono.
Ĉe la riveroj ne kuras akvaĵo,
sed revado pri l’ akvo, kristalina.
La real’ masko-vestas
la revon mem, kaj diras:
“Mi l’ suno estas, ĉieloj kaj am’.”
Sed neniam foras, ĝi ne vanuas,
se ŝajnigi ke plias ĝi ol revo.
Kaj ni revantaj ĝin vivas. Revad’
animo-manieras
por ke distanciĝu neniam tio
kio distanciĝus se ni ne plue
revas ke veras kio ne ekzistas.
Nure mortas
amo kiu ne plu revata estas
kaj volas konvinkiĝi ke ĝi vivas
jam materie kaj ter-memserĉatas.
No rechaces los sueños por ser sueños.
Todos los sueños pueden
ser realidad, si el sueño no se acaba.
La realidad es un sueño. Si soñamos
que la piedra es la piedra, eso es la piedra.
Lo que corre en los ríos no es un agua,
es un soñar el agua, cristalino.
La realidad disfraza
su propio sueño, y dice:
“Yo soy el sol, los cielos, el amor”.
Pero nunca se va, nunca se pasa,
si fingimos creer que es más que un sueño.
Y vivimos soñándola. Soñar
es el modo que el alma
tiene para que nunca se le escape
lo que se escaparía si dejamos
de soñar que es verdad lo que no existe.
Sólo muere
un amor que ha dejado de soñarse
y quiere convencerse de que vive
hecho materia y que se busca en tierra.